مرکز آموزشی سما

مرکز آموزش سما در سال 1397 تاسیس و به ارائه خدمات آموزشی در سه حوزه:

1- گردشگری  2- هواپیمایی  3- مدیریت  میپردازذ.این مرکز با اخذ مجوز از سازمانهای فرادستی به برگزاری دوره های مصوب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان هواپیمایی کشوری، دوره های مهارتی_مدیریتی مشغول به فعالیت می باشد.

321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره

سازمان ها و ارگان های همکار و مرتبط