کادر مدیریتی

فریزاد تیموری
رئیس هیئت مدیره
امیرحسین حکمت نیا
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
فیروزه داوودی
علیرضا دژبد
عضو هیئت مدیره

کادر اجرایی
زهره صاحبی
مدیر آموزش
فرشته حکمت نیا
مدیر واحد توسعه و بازاریابی
instagram
پوریا محور
مسئول IT و پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت

Linkdin